Klimmen naar Janneke Maan
om daar even stil te staan.
Klauteren en spelen,
vriendjes, we kunnen erop met velen.
Of is het de touwladder van het leven,
het steeds naar mooier willen streven?
Een sportje stijgen, een sportje droger,
van ’t eerste kleuter tot klassen veel hoger.

Beste ouders,

Om een goede school uit te kiezen voor uw kind, heeft u als ouder nood aan degelijke informatie. Een mooie schoolfolder, een verzorgde website en facebookpagina, aangename gebouwen, klassen en omgeving kunnen u al voor een deel op weg helpen. Van nog veel groter belang is te weten waar de school voor staat en gaat.

In dit pedagogisch project lees je meer over de schoolvisie van Olva DeTouwladder.

Het was voor ons team een verrijking om eens grondig te bezinnen over onze werking. We verplichten er ons toe om regelmatig te reflecteren en waar nodig te evolueren en dit in open communicatie met ouders, schoolraad, schoolbestuur,…

Als katholieke dialoogschool laten we ons inspireren en ondersteunen door het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs. De 5 opdrachten in hun opdrachtverklaring zijn voor ons de sporten van de touwladder.

1. De schooleigen christelijke identiteit. 2. Degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod. 3. Een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak. 4. Ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg. 5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.

1. De schooleigen christelijke identiteit

Als katholieke dialoogschool vinden we dat we een heel belangrijke rol spelen in het aanbieden van kwalitatief onderwijs en in de opvoeding van kinderen. Onze verantwoordelijkheid is groot, want de kinderen brengen meer uren door op school dan thuis. Het is ons streefdoel om de leerlingen op een fijne en respectvolle manier te leren omgaan met elkaar, met de leerkrachten en de wereld rondom hen.

Godsdienst is voor ons meer dan een schoolvak. We laten ons inspireren door de persoon van Jezus. In de godsdienstlessen maken de kinderen kennis met zijn boodschap en met het evangelie. Evengoed vinden we het een verrijking om kennis te maken met andere culturen en godsdiensten.

We kiezen er bewust voor om tijd te maken voor stilte en bezinning. Rituelen zoals een kaarsje aansteken, het even stil maken, een mooi lied zingen, een mooie tekst lezen of bidden, brengen rust en sfeer. Samen vieren, tijd voor onthaal, ieders verhaal, momenten van verwondering en dankbaarheid, stilstaan bij wat soms te vanzelfsprekend of vluchtig is.

We vinden het belangrijk om de waarden voor te leven die we ook van onze kinderen verwachten. Collegialiteit, solidariteit, het respectvol met elkaar omgaan, dit alles moet voelbaar aanwezig zijn in onze school.

We willen dat onze kinderen zich flexibel durven opstellen tegenover nieuwe feiten, situaties en informatie.

We willen bewust een klimaat van positieve ingesteldheid creëren. Zo klimmen kinderen in De Touwladder veilig naar een mooie toekomst!

2. Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod

Kinderen hebben een natuurlijke positieve ingesteldheid om alle domeinen van het leven te exploreren. Het onderwijsinhoudelijk aanbod is erop gericht om de totale ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen.

Kwaliteitsvol onderwijs betekent dat we vanuit ervaringen en levensechte situaties boeiende leerinhouden aanbrengen. Door verschillende werkvormen en uitdagingen proberen we de kinderen zoveel mogelijk bij te brengen.

Regelmatig overleggen we met het team over methodes en handleidingen. Tijdens dit overleg zorgen we ervoor dat we ons inhoudelijk op elkaar afstemmen en we bewaken de ontwikkelingsdoelen en eindtermen zoals die in de leerplannen zijn vervat. We voorzien ‘overbrug’ – activiteiten om de overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar vlot te laten verlopen. In het zesde leerjaar wordt de overstap naar de middelbare school grondig voorbereid. Er gaat heel wat aandacht naar het leren leren.

We vinden het nodig om ons bij te scholen en kritisch te reflecteren. Zo kunnen we het aanbod afstemmen op de noden van de huidige maatschappij. We betrachten een grote betrokkenheid bij de kinderen door de lessen te laten aansluiten bij hun leefwereld. Kinderen mogen, als dat past in het thema, zelf materiaal meebrengen naar de klas. We leren kinderen om kritisch met informatie om te gaan en beoordelen, om de informatie zowel mondeling als schriftelijk op een heldere, gestructureerde manier over te brengen. De omgeving van de school biedt heel veel kansen om ervaringen en kennis op te doen. Er is aandacht voor sport, cultuur, verkeers- , milieu- en mediaopvoeding. Alle klassen zijn voorzien van internet. De leeromgeving strekt bij ons verder dan het handboek en het klaslokaal. We leren onze kinderen hierbij op een kritische, doelgerichte en functionele manier om te gaan met de moderne media

3. Werken aan een doeltreffende didactische aanpak en aan een stimulerend opvoedingsklimaat

Naast een krachtige leeromgeving is de rol van de leerkracht cruciaal. Het leerproces vloeit voort uit een interactie tussen leerlingen en leerkracht. Vanuit die interactie met de leerlingen willen we nieuwe uitdagingen aanbieden om de verdere ontwikkeling en ontplooiing van leerling en leerkracht te stimuleren.

Het gaat enerzijds om de vragen en de inbreng van de leerlingen, anderzijds is er het aanbod en de aanpak van de leerkracht en het leerkrachtenteam. Van hen wordt verwacht dat ze de leerlingen motiveren en stimuleren om hun eigen mogelijkheden te verkennen en hun horizon te verruimen.

Bemoedigende woorden, geduld, respect en structuur geven de nodige houvast aan kinderen. Het welbevinden en het zich thuis voelen in een uitnodigende, culturele en warme omgeving is van groot belang in deze steeds veranderende maatschappij. We maken tijd en ruimte vrij om uitdagende situaties te creëren waarin de leerlingen zich kunnen ontplooien op alle vlakken, ieder op zijn niveau. Hierbij leren we de kinderen respectvol omgaan met de natuur.

Zelfstandigheid wordt aangemoedigd.

De leerkracht is de coach op wie kinderen kunnen rekenen als ze ondersteuning en sturing nodig hebben. We brengen sociale vaardigheden bij en willen hen weerbaar maken. We wijzen ze op hun eigen verantwoordelijkheid in dit leerproces. Zo zijn de leerlingen van het zesde leerjaar meter of peter van een leerling uit het eerste leerjaar.

We sporen hen aan om te reflecteren, de wereld te verkennen en te benaderen vanuit verschillende creatieve en muzische perspectieven.

Door hun eigen ervaringen, redeneringen, gevoelens te verwoorden en te confronteren met die van leeftijdsgenoten en volwassenen, leren kinderen met en van elkaar.

4. Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

Ontwikkelen gebeurt in sprongen en verloopt niet bij elk kind identiek. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig, andere extra uitdagingen. Van in de kleuterschool wordt elk kind individueel gevolgd.

De zorgcoördinator en leerkracht bespreken frequent de noden van de klas.

Met het zorgteam komen we wekelijks samen om de noden op niveau van de school uit te werken en op te volgen.

Regelmatig overleggen we met het CLB, de zorgcoördinator, de leerkracht en andere externen de evolutie van de kinderen.

Als we ons zorgen maken om de evolutie van kinderen lichten we de ouders hier eerlijk over in. In samenspraak kiezen we dan voor extra inoefenen en/of differentiatie binnen de klas en zo nodig kan er externe ondersteuning ingeschakeld worden. Voor kinderen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,… kunnen eenvoudige aanpassingen heel wat hulp bieden.

Het is noodzakelijk dat kinderen elke dag op tijd naar de klas komen. Het kan belangrijk zijn om moeilijke thuissituaties aan de school te melden. Een overlijden of echtscheiding, zelfs een geboorte kunnen gebeurtenissen zijn waar extra zorg  noodzakelijk is.

Aarzel niet om de klassenleraar, de zorgcoördinator of de directeur aan te spreken. Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen in de klas en dat ouders zich goed voelen bij de aanpak in de school.

5. Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Onze kinderen moeten leren samenwerken en samenleven met kinderen die anders zijn. Ze leren andere standpunten en culturen te respecteren om tot een compromis te komen om sociale conflicten en groepsprojecten op te lossen.

De samenwerking met ouders en het contact met de buurt en de plaatselijke gemeenschap vinden we eveneens belangrijk.

Ons oudercomité is een groep enthousiaste mensen die in open positieve sfeer meedenkt rond de werking van onze school en daadwerkelijk helpt projecten te verwezenlijken.

Vertegenwoordiging van het schoolbestuur, lokale gemeenschap, ouders en leerkrachten geven deskundig advies over de organisatie van de school in de schoolraad.

We genieten van een goede pedagogische begeleiding en een ruim nascholingsaanbod.

Onze school maakt deel uit van de scholengroep OLVA.

De vijf basisscholen en secundaire school werken nauw samen.

We horen vanaf september 2019 bij de scholengemeenschap Karel De Goede.

Verschillende directies vergaderen regelmatig onder leiding van een coördinerend directeur.

Ook de zorgcoördinatoren wisselen hun ideeën uit.

Dit samenwerkingsverband is voor alle partners een unieke kans tot verrijking.

Dit pedagogisch project is een dynamisch instrument. Suggesties van ouders en mensen uit de schoolomgeving zijn altijd welkom en kunnen bijdragen tot een betere organisatie van onze school.

We danken u voor het vertrouwen in onze school en streven ernaar dat uw kinderen op onze school plezier vinden in het leren en hier gelukkig zijn.