Op onze school geloven we in de kracht van ieder kind en elke leerkracht. Vanuit welbevinden en betrokkenheid willen we samen met de kinderen op zoek gaan naar ‘wie ze zijn’.

We stimuleren de persoonlijke groei in vertrouwen en veiligheid zodat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf.

In onze krachtige leeromgeving zetten we in op talenten en groeikansen met het oog op de wereld in wisselwerking met de omgeving.

Welbevinden: Wij geloven dat een kind pas tot leren kan komen als het zich goed voelt, wanneer het kind kan zijn wie hij/zij is en kan tonen wat hij/zij in zijn mars heeft. Daarom zetten wij in op een veilige haven voor elke leerling en kleuter.

● Regelmatig wordt in de klas een kringmoment gehouden waar de leerlingen en kleuters hun hart kunnen luchten.

● Voordat een kleuter of peuter bij ons start zijn er eerst kijkmomenten, waar het kind zijn klasgenootjes, de klas en de leerkracht kan leren kennen.

● Voor de kleuters hebben we een zachte landing, waarbij de kleuters tot aan de klasdeur worden gebracht door de ouders en daar ook weer worden afgehaald op het einde van de dag.

Betrokkenheid: De betrokkenheid van het kind bij zijn/haar eigen leerproces, waar het kind de regie voor een stukje in handen heeft, is voor ons van groot belang. Daarnaast is ook de betrokkenheid van ouders en andere externe partners belangrijk om het leerproces van het kind te ondersteunen.

● Naast een oudercontact organiseren onze leerkrachten van de lagere school een kindercontact.

● Wanneer een kind nood heeft aan uitbreiding of aan extra ondersteuning gaan we samen met de ouders, het CLB en eventuele andere partijen in gesprek. We gaan samen op zoek naar wat het kind nodig heeft.

● We organiseren tal van infoavonden zodat ouders goed geïnformeerd zijn en ook hun vragen kunnen stellen aan het schoolteam.

Persoonlijke groei: Elk kind leert en evolueert op zijn/haar eigen tempo met zijn/haar eigen interesses. We geloven dat elk kind kan groeien en zien het als onze taak om hen hierin te begeleiden. Wij willen hieraan tegemoet komen en hanteren waar mogelijk een gepersonaliseerde aanpak.

● We werken in niveaugroepen, waar leerlingen zelfstandig of onder begeleiding van de leerkracht werken. We geven ook uitbreiding waar nodig en gewenst.

● We volgen onze leerlingen op doorheen de verschillende jaren aan de hand van de klasprofielen. Het geeft een beeld van de groei van het kind en wordt bij elke klassenraad en klaswissel besproken met de betrokken leerkrachten.

● Bij de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar zijn er tal

 van activiteiten waar de derde kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar samen

op ontdekking gaan.

Vertrouwen: We geven elk kind het vertrouwen dat het nodig heeft om zichzelf te zijn en te tonen wat hij/zij in zijn of haar mars heeft. We vertrouwen op onze aanpak en op de groeikansen van elk kind.

● Leerlingen krijgen bij ons inspraak in wat er op school gebeurt aan de hand van onze leerlingenraad.

Veiligheid: We zijn een kleine school waar we de leerlingen willen bieden wat ze nodig hebben om tot leren te komen. Een kind mag bij ons zijn wie hij/zij is, het kind leert er op een respectvolle manier omgaan met gevoelens, met zichzelf en met anderen.

● Er is een aparte speelplaats en refter voor de kleuters.

  ● We vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen goed zichtbaar zijn, elk kind draagt bij

  uitstappen een fluojasjes. Wanneer ze met de fiets op uitstap gaan hoort hier natuurlijk ook

  een helm bij.

Krachtige leeromgeving: We bieden een prikkelende en uitdagende omgeving aan, waardoor kinderen gestimuleerd worden tot leren. Hierbij houden we rekening met het kind in zijn geheel en niet louter met kennis.

● We werken aan de hand van brainstorming met de kinderen.

● We beperken ons lesgeven niet alleen tot de klas, maar trekken er geregeld op uit in de omgeving, gaan op bezoek in de kinderboerderij, de bibliotheek, …

Talenten: Ieder kind heeft zijn/haar eigenheid en zijn/haar interesses. Het is onze taak om deze optimaal in te zetten doorheen de schoolcarrière van het kind.

● Elk jaar bepalen we een jaarthema van waaruit we de kinderen stimuleren op alle vlakken.

● In de maandelijkse roezemoes krijgen de leerlingen de kans om ook aan sociale vaardigheden te werken.

De wereld en de omgeving: Leren en ontwikkelen gebeurt in een voortdurend veranderende wereld en omgeving. We ondersteunen onze leerlingen om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers zodat ze groeien naar zelfstandigheid in de wereld van vandaag en morgen.

● Om de kleuters te ondersteunen in zelfstandigheid maken we gebruik van onze Jefkes. Deze Jefkes bieden een houvast bij zelfstandig werk en zeggen stapsgewijs wat er van het kind verwacht wordt.

● Leerlingen in de lagere school leren stapsgewijs plannen en leren studeren.

● Door onze uitstappen betrekken we de wereld rondom ons in de lessen zoals bosklassen in de tweede graad en stadsklassen in de derde graad.