Huishoudelijk reglement

1 Oprichting

1.1       In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school, hierna het participatiedecreet genoemd, wordt een schoolraad opgericht voor de volgende school/scholen:

Olva De Touwladder, Collegestraat 24bis, 8310 Assebroek

1.2       De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: Collegestraat 24bis, 8310 Assebroek

2 Samenstelling

2.1       De schoolraad bestaat uit drie geledingen:

 • de personeelsgeleding; Michèle Vanhaecke – Pieter Penninck
 • de oudergeleding; Glenn De Hondt – Paul Annys
 • de lokale gemeenschap: Pierre Van Nieuwenhuyse – Vera Deryckere

Elke geleding telt 2 leden. Ook wanneer een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld.

De vergaderingen worden bijgewoond door het schoolbestuur of zijn gemandateerde, tenzij de schoolraad aangeeft afzonderlijk te willen vergaderen over het formuleren van een advies op eigen initiatief (zie punt 5.4).

2.2       Tijdens de mandaatperiode kunnen nieuwe leden toetreden tot de schoolraad. Hiervoor worden de leden van de personeels- en oudergeleding gemandateerd vanuit de onderliggende pedagogische raad en ouderraad, opgericht volgens het participatiedecreet. Dit gebeurt bij het begin van het nieuwe schooljaar, voor de duur van één schooljaar.

            Wanneer er voor een geleding geen onderliggende raad is of de onderliggende raad kiest ervoor om geen leden af te vaardigen, wordt de geleding samengesteld op basis van verkiezingen volgens het kiesreglement. Als een geleding in dat geval geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, kan de schoolraad in de loop van de mandaatperiode vertegenwoordigers voor die geleding alsnog opnemen conform punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

2.3       De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de leden van de personeels-, ouder- en leerlingengeleding bij consensus gecoöpteerd.

2.4       Een lid van de personeelsgeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • het lid niet langer effectief tewerkgesteld is in de school;
 • het lid tot het schoolbestuur van een betrokken school behoort;
 • het lid ontslag neemt uit de schoolraad.

Een lid van de oudergeleding van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • de kinderen van het lid de school hebben verlaten;
 • het lid tot het schoolbestuur van een betrokken school behoort;
 • het lid ontslag neemt uit de schoolraad;
 • het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het een personeelslid van een betrokken school wordt.

Een lid van de geleding lokale gemeenschap van de schoolraad beëindigt zijn mandaat vervroegd als:

 • het lid behoort tot het schoolbestuur van een betrokken school;
 • het lid niet opnieuw wordt gecoöpteerd;
 • het lid ontslag neemt;
 • het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt omdat het hetzij een personeelslid, hetzij een ouder van een leerling, hetzij een leerling van een betrokken school wordt.

2.5       Wanneer in de loop van het schooljaar een lid van de personeels-, ouder- of leerlingengeleding zijn mandaat beëindigt, zal de onderliggende pedagogische, ouder- of leerlingenraad een ander lid afvaardigen naar de schoolraad.

2.6       De leden van de schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

3 Bescherming afgevaardigden

Personeelsleden die deel uitmaken van de personeelsgeleding van de schoolraad kunnen voor de meningen die ze uiten in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.

4 Voorzitterschap – Secretariaat

4.1       Bij de eerste vergadering van elk schooljaar kiezen de leden van de schoolraad een voorzitter.

De voorzitter kan gekozen worden uit de leden van de schoolraad of buiten de leden van de schoolraad:

 • wanneer de voorzitter gekozen wordt uit de leden van de schoolraad, is hij stemgerechtigd.
 • wanneer de voorzitter gekozen wordt buiten de leden van de schoolraad, is hij niet stemgerechtigd.

Noch de directeur, noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter verkozen worden.

4.2       De verkiezing van de voorzitter verloopt analoog met punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

Wanneer een verkozen voorzitter zijn mandaat vervroegd neerlegt, wordt een nieuwe voorzitter verkozen.

Bij belet van de voorzitter duidt de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter aan.

4.3       De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.

4.4       De voorzitter is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij kan een lid van de schoolraad aanduiden als secretaris.

Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangend verslaggever aangeduid.

4.5       Alle communicatie aan de schoolraad wordt minstens aan de voorzitter gericht. Alle communicatie in naam van de schoolraad gebeurt door de voorzitter.

5 Bevoegdheden

5.1       De schoolraad heeft een overlegbevoegdheid voor de volgende onderwerpen:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26, §1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;
 • het gelijke onderwijskansenbeleid.

Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt in principe ieder ontwerp van beslissing over deze onderwerpen voor aan de schoolraad (zie echter ook punt 5.2).

5.2       Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig en indien mogelijk bij de start van het schooljaar, over de geplande beslissingen die voor overleg zullen worden voorgelegd. Op basis daarvan bepaalt de schoolraad zijn overlegagenda.
De schoolraad kan ervoor kiezen om voor bepaalde onderwerpen of ontwerpbeslissingen af te zien van zijn recht op overleg. In dat geval deelt de voorzitter schriftelijk mee aan het schoolbestuur welke onderwerpen of beslissingen dat schooljaar niet op de agenda van de schoolraad zullen komen.

5.3       Het overleg heeft plaats binnen een termijn van 21 kalenderdagen nadat het schoolbestuur een geplande beslissing heeft voorgelegd en gebeurt in een gezamenlijke vergadering van het schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad. Alle partijen streven tijdens het overleg naar een akkoord.
Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord. Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.

5.4       De schoolraad kan steeds uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle onderwerpen waarvoor hij een overlegbevoegdheid heeft (zie punt 5.1).
Het schoolbestuur geeft na ontvangst van een advies binnen de dertig kalenderdagen een gemotiveerd antwoord. Die termijn wordt opgeschort door de schoolvakanties (allerheiligenvakantie, kerstvakantie, de krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie).

5.5       De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC of de ondernemingsraad.

5.6       De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligheidsbeleid op school doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

5.7       Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen te bespreken.

6 Recht op informatie

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun bevoegdheden een algemeen informatierecht. Het schoolbestuur bezorgt tijdig aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort. Dit algemeen informatierecht geldt niet voor vragen die kennelijk onredelijk zijn, die betrekking hebben op documenten die niet af zijn of onvolledig of die informatie van persoonlijke aard betreffen.

7 Vergaderingen

Afdeling I – Bijeenroeping

7.1       Tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar legt de schoolraad de vergaderdata voor het hele schooljaar vast.
De voorzitter of desgevallend de secretaris van de schoolraad bezorgt de data van deze vergadermomenten aan de directeur.

7.2       De schoolraad vergadert op uitnodiging van de voorzitter:

 • op de vergadermomenten vastgelegd tijdens de eerste vergadering van elk schooljaar;
 • wanneer de voorzitter een vraag tot overleg krijgt van het schoolbestuur.

7.3       De voorzitter of desgevallend de secretaris bezorgt voor de vergadering de uitnodiging aan de leden van de schoolraad en aan de directeur. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en indien mogelijk bijhorende documenten en nota’s. Bij het vaststellen van datum en uur wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van de leden.

7.4       De schoolraad kan niet-leden uitnodigen om aanwezig te zijn op de vergadering. Hij bezorgt die uitnodiging ten laatste één week voor de vergadering plaatsvindt.

Afdeling II – Agenda

7.5       De voorzitter stelt de agenda op. Elk lid kan vragen om een onderwerp op de agenda te plaatsen.

Afdeling III – Verloop – Besluitvorming – Stemming

7.6       Bij de start van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten.

7.7       In principe beslissen de leden van de schoolraad in consensus bij het verstrekken van adviezen of het bepalen van standpunten.
Uitzonderlijk kan de schoolraad tot stemming overgaan. In dat geval beschikt elke geleding over even veel stemmen. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid, onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.

7.8       Niettegenstaande punt 2.1 van dit huishoudelijk reglement kan de schoolraad slechts geldig vergaderen als minstens elke geleding vertegenwoordigd is. Is dat niet het geval, dan wordt er een nieuwe vergadering samengeroepen. Op die nieuwe vergadering kan, ongeacht de afwezigheid van één of meerdere geledingen, over de agendapunten van de vorige vergadering rechtsgeldig vergaderd worden. Bij eventuele stemming worden de afwezige geledingen geacht zich onthouden te hebben.

Afdeling IV – Verslag

7.9       De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Het verslag wordt de volgende vergadering goedgekeurd.

7.10     De voorzitter of desgevallend de secretaris bezorgt het verslag aan de leden van de schoolraad.

Afdeling V – Adviezen

7.11     De voorzitter of desgevallend de secretaris bezorgt de adviezen van de schoolraad schriftelijk aan het schoolbestuur.

8 Communicatie

8.1       De schoolraad informeert de personeelsleden, ouders en leerlingen over zijn werkzaamheden op de volgende manier: het verslag wordt uitgehangen in de leraarskamer, in een rubriek op de website.

8.2       De schoolraad zorgt ervoor dat de personeelsleden, leerlingen en ouders weten wie hen vertegenwoordigt in de schoolraad en op welke manier zij hen kunnen contacteren.

8.3       Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan zullen de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen

9 Wijziging van het huishoudelijk reglement

9.1       Dit huishoudelijk reglement treedt onmiddellijk in werking.

9.2       Dit huishoudelijk reglement geldt voor onbepaalde duur. Het kan gewijzigd worden op voorstel van ten minste de helft van de leden van de schoolraad.

Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren en moet de redenen geven, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging.

De beslissing over een wijziging aan het huishoudelijk reglement gebeurt bij gewone meerderheid en verloopt analoog met punt 7.7 van dit huishoudelijk reglement.

Gedaan te Assebroek op 19 april 2021